Notices

Second Term Exam Routine 2076

2019-09-07

Second term exam 2075

भाद्र ६ गते कृष्णअस्टमी को बिदा सम्बन्धी सुचना

2019-08-22

भाद्र ६ गते कृष्णअस्टमी को अबसरमा घोराही उप महानगरपालिकको निर्णय बमोजिम स्कुल बिदा रहेको सबैमा जानकारी गराउदछौ।

Vacancy

2019-08-20

Vacancy for the post of Primary Nepali Teacher.

Admission Open

2019-07-01

Admission open in XI Science And Management.

Website Launch

2019-06-20

About lunch.

Latest Events

Grade XI admission
2019-06-20